Pilotażowy program „Aktywny Samorząd”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarząd Powiatu Gliwickiego zawarł 22 czerwca 2012r. porozumienie ze Śląskim Oddziałem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Katowicach na realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków PFRON.

Program „Aktywny samorząd” jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Działania przewidziane w programie uzupełnią plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programach działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Umożliwią samorządom aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych.

Celem Programu „Aktywny samorząd” jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do edukacji.

Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2018 roku:

 1. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
  1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
   1. – Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
   2. – Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
  2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
   1. – Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
   2. – Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
   1. – Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
   2. – Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
   3. – Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),
  4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),
 2. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Procedury rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku realizowanego w Powiecie Gliwickim

Druki do pobrania:

 1. Wniosek Moduł I – osoba pełnoletnia - pobierz plik
 2. Wniosek Moduł I – podopieczny (osoby nie posiadające zdolności do czynności prawnych) - pobierz plik
 3. Wniosek Moduł II – pobierz plik

Do każdego obszaru dofinansowania konieczne jest dołączenie odpowiedniej wkładki:

 1. Moduł I Obszar A Zadania 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu - pobierz plik
  1. zał. 1 - oświadczenie o dochodach - pobierz plik
  2. zał. 2 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz plik
 2. Moduł I Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B - pobierz plik
  1. zał. 1 - oświadczenie o dochodach - pobierz plik
  2. zał. 2 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz plik
 3. Moduł I Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania - pobierz plik
  1. zał. 1 - oświadczenie o dochodach - pobierz plik
  2. zał. 2a - zaświadczenie lekarskie - pobierz plik
  3. zał. 2b - zaświadczenie lekarskie - pobierz plik
  4. zał. 3 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz plik
 4. Moduł I Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania - pobierz plik
  1. zał. 1 - oświadczenie o dochodach - pobierz plik
  2. zał. 2a - zaświadczenie lekarskie - pobierz plik
  3. zał. 2b - zaświadczenie lekarskie - pobierz plik
  4. zał. 3 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz plik
 5. Moduł I Obszar C Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - nie realizowane w roku 2018
 6. Moduł I Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawnoci technicznej posiadanego wózka o napędzie elektrycznym - pobierz plik
  1. zał. 1 - oświadczenie o dochodach - pobierz plik
  2. zał. 2 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz plik
 7. Moduł I Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości - pobierz plik
  1. zał. 1 - oświadczenie o dochodach - pobierz plik
  2. zał. 2a - zaświadczenie lekarskie - pobierz plik
  3. zał. 3 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz plik
  4. zał. 4 - Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy dla Wnioskodawcy w ramach programu „ Aktywny samorząd” - pobierz plik
 8. Moduł I Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny ( co najmniej na III poziomie jakości) - pobierz plik
  1. zał. 1 - oświadczenie o dochodach - pobierz plik
  2. zał. 2a - zaświadczenie lekarskie - pobierz plik
  3. zał. 3 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz plik
  4. zał. 4 - Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorys naprawy protezy  dla Wnioskodawcy  w ramach programu „ Aktywny samorząd” - pobierz plik
 9. Moduł I Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki osobie zależnej - pobierz plik
  1. zał. 1 - oświadczenie o dochodach - pobierz plik
  2. zał. 2 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz plik
 10. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
  1. zał. 1 - oświadczenie o dochodach - pobierz plik
  2. zał. 2 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz plik
  3. zał. 3 - zaświadczenie z uczelni - pobierz plik