Rodziny zastępcze Niezawodowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Oferta skierowana jest do kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub osób pełniących już tę funkcję. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zstępczej zakłada, że pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które:

  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
  • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
  • wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
  • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
  • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
  • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Szkolenie jest prowadzone na zlecenie PCPR w Gliwicach przez Śląski Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" w Bytomiu-Stolarzowicach.

Ponadto część szkoleniową uzupełniają 10-godzinne praktyki w rodzinach zastępczych wyznaczonych przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Tematyka szkolenia obejmuje umiejętności opiekuńcze, umiejętności zaspokajania potrzeb dziecka i kompensowania opóźnień, umiejętności wzmacniania więzi z rodziną dziecka, umiejętności wzmacniania trwałych, pozytywnych związków, umiejętności pracy zespołowej ukierunkowanej na dobro dziecka.

Po odbyciu szkolenia uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia szkolenia, a na ich wniosek jest im wydawane zaświadczenie kwalifikacyjne. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.