Rodziny zastępcze Niezawodowe

Oferta skierowana jest do kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub osób pełniących już tę funkcję. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zstępczej zakłada, że pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które:

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Szkolenie jest prowadzone na zlecenie PCPR w Gliwicach przez Śląski Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" w Bytomiu-Stolarzowicach.

Ponadto część szkoleniową uzupełniają 10-godzinne praktyki w rodzinach zastępczych wyznaczonych przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Tematyka szkolenia obejmuje umiejętności opiekuńcze, umiejętności zaspokajania potrzeb dziecka i kompensowania opóźnień, umiejętności wzmacniania więzi z rodziną dziecka, umiejętności wzmacniania trwałych, pozytywnych związków, umiejętności pracy zespołowej ukierunkowanej na dobro dziecka.

Po odbyciu szkolenia uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia szkolenia, a na ich wniosek jest im wydawane zaświadczenie kwalifikacyjne. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.