Wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:

Rodziny nieobjęte wsparciem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej obejmuje opieką inny, wyznaczony pracownik organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej pozostaje w stałym kontakcie osobistym i telefonicznym z rodziną zastępczą. Na podstawie dokonanej we współpracy z rodziną zastępczą i innymi specjalistami diagnozy, a także zgłoszonych przez rodzinę zastępczą potrzeb obejmuje ją wsparciem i udziela pomocy.

Spotkania z rodzinami zastępczymi odbywają się w miejscu zamieszkania rodziny zastępczej, w zależności od stwierdzonych i zgłoszonych potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku lub raz na 3 miesiące. Koordynator pozostaje również w stałym kontakcie z sądem, placówkami edukacyjnymi, medycznymi i innymi współpracującymi z rodziną zastępczą. Dla każdego dziecka koordynator wraz z rodziną zastępczą opracowuje plan pomocy dziecku, w którym zostają zawarte cele i zadania do realizacji.