Warunki przyznania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Szanowni Państwo

W związku z wejściem w życie z dniem 01 czerwca 2018r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” informujemy, że wnioski o przyznanie świadczenia w ramach powyższego programu będzie można składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach od dnia 01 sierpnia 2018r.

Wnioski o przyznanie świadczenia należy złożyć w formie papierowej (na załączonych poniżej wzorach drukówlub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej.

O przyznanie świadczenia w ramach rządowego programu „Dobry start” można się ubiegać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach w okresie od 01 sierpnia 2018r. do dnia 30 listopada 2018r.

Świadczenie powyższe w kwocie 300 zł raz w roku (jednorazowo) przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego, do ukończenia:

- przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia;

- przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

- ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia;

- ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie przysługuje w związku z rozpoczęciem nauki w szkole: podstawowej, dotychczasowym gimnazjum, szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej (z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych), szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

Uprawnionymi (ze względu na miejsce zamieszkania) do składania wniosków o przyznanie świadczenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach są:

  1. Rodziny zastępcze.
  2. Osoby prowadzące rodzinne domy dziecka.
  3. Dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych.
  4. Dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych.
  5. Osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi w rozumieniu Ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków przyznawania świadczenia można uzyskać na stronie: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart

Bliższych informacji na temat zasad przyznawania świadczenia „Dobry start” udzielają pracownicy Zespołu ds. Świadczeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach pod numerem telefonu: 032/332-66-17.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START - na 1 dziecko

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START - na więcej niż 1 dziecko

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START - na więcej niż 5 dzieci