Warunki przyznania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacje o świadczeniu „Dobry start”

Szanowni Państwo,

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 poz. 1061 oraz z 2019 r. poz. 1343) zwanego dalej „rozporządzeniem”, zmienionego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” obowiązującego od dnia 01 sierpnia 2019 r. informujemy, że:

 

Wnioski i przyznanie świadczenia należy złożyć w wersji papierowej (na załączonym poniżej wzorze druku – na każde dziecko osobno) lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej od dnia 01.08.2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.

 

Świadczenie dobry start przysługuje do ukończenia:

1)przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;

2)przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

-ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;

-ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

3) W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.

 

Świadczenie przysługuje w związku z rozpoczęciem nauki w szkole: podstawowej, ponadpodstawowej, klasie dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonej w szkole ponadpodstawowej, szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

 

Uprawnionymi (ze względu na miejsce zamieszkania) do składania wniosków o przyznanie świadczenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie są:

  1. Rodziny zastępcze
  2. osoby prowadzące rodzinne domy dziecka
  3. Dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych
  4. Dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych
  5. osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków przyznawania świadczenia można uzyskać na stronie: https://www.mpips.gov.pl/dobrystart

Informacje o przyznaniu świadczenia „Dobry start” dla wniosków złożonych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach będą przesyłane do wnioskodawców z poczty elektronicznej:email: dobrystart@pcpr-gliwice.pl

„UWAGA! W przypadku, gdy wnioskodawca, w związku ze zmianą poziomu nauczania (ze szkoły podstawowej na szkołę średnią lub ze szkoły średniej na szkołę policealną) nie będzie mógł wskazać dokładnej szkoły, w której dziecko/wychowanek przebywające/-y w pieczy zastępczej bądź usamodzielniany wychowanek kontynuować naukę, zalecane jest złożenie wniosku po rozpoczęciu nauki w danej placówce. W przypadku, gdy we wniosku nie będzie wskazana właściwa placówka, strona zostanie wezwana do uzupełnienia braku w terminie 7 dni pod rygorem odmowy przyznania świadczenia.

W przypadku, gdy świadczenie „Dobry start” zostanie wypłacone na podstawie wskazanej we wniosku strony niewłaściwej szkoły, będzie prowadzone postępowanie administracyjne w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia „Dobry start” wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie przez osobę, która je pobrała.

Bliższych informacji na temat zasad przyznawania świadczenia „Dobry start” udzielają pracownicy Zespołu ds. Świadczeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach pod numerem telefonu: 32/332 66 17, 502 483 717.

Pliki do pobrania