Rodziny zastępcze Zawodowe i Rodzinne domy dziecka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W przypadku zawodowych rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka, oprócz spełniania wymogów określonych w art. 42 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze, osoby chcące przekwalifikować się w zawodową rodzinę zastępczą lub pragnące prowadzić rodzinny dom dziecka, zobligowane są do posiadania co najmniej 3-letniego stażu w pełnieniu funkcji rodziny zastępczej oraz posiadać pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Ponadto konieczne jest również odbycie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji do pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka (art. 43). Szkolenie prowadzone na zlecenie PCPR w Gliwicach przez Śląski Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" w Bytomiu-Stolarzowicach i ma na celu zwiększenie wiedzy i doskonalenie umiejętności kandydatów chcących zawodowo zająć się opieką nad dziećmi. Uwzględnia specyfikę pracy z grupą dzieci ze specyficznymi potrzebami, specyfikę funkcjonowania zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, obejmuje zagadnienia m.in. dotyczące wiedzy z zakresu diagnostyki, w tym wczesnego rozpoznawania zaburzeń, przygotowania dziecka do krótkiego pobytu w pieczy przy jednoczesnym poznaniu metod i sposobów pomagających dziecku adaptacji do nowej sytuacji.