Druki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

1. Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej (pdf )

2. Wniosek o przyznanie dodatku wychowawczego (pdf)

3. Wniosek o przyznanie dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania niepełnosprawnego dziecka / pełnoletniego wychowanka (pdf )

4. Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo (pdf)

5. Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka (pdf)

6. Wniosek o przyznanie środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym / domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa / niezawodowa (pdf)

7. Wniosek o przyznanie środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym / domu jednorodzinnego, w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka (pdf)

8. Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo” i załączenie druku tegoż wniosku (pdf)

9. Klauzula informacyjna RODO (pdf)