Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

UWAGA!!! Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed zawarciem umowy i przyznaniem środków finansowych.

Wnioski rozpatrywane są po otrzymaniu funduszy z PFRON, przez cały rok, do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel.

 

CO TO SĄ BARIERY ARCHITEKTONICZNE ?

Przez bariery architektoniczne należy rozumieć wszelkie utrudnienia występujące w budynku i jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. Ze środków finansowych PFRON mogą być dofinansowane zadania mające na celu likwidację barier architektonicznych, a dzięki temu osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osób niepełnosprawnych możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POMOC?

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby fizyczne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują. Wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej może złożyć także przedstawiciel ustawowy, prawny, opiekun ustanowiony postanowieniem Sądu lub pełnomocnik (w tym wypadku należy załączyć pełnomocnictwo) .

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych może ubiegać się osoba fizyczna które spełniają następujące warunki:

 1. posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (bądź też równoważne z nim), lub w przypadku dzieci i młodzieży w wieku do lat 16 orzeczenie o niepełnosprawności ,
 2. w przypadku braku określenia w orzeczeniu rodzaju niepełnosprawności wymagane jest złożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego rodzaj niepełnosprawności, sporządzone nie później niż na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku,
 3. posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego jeśli taka zgoda jest potrzebna,
 4. posiadają stałe zameldowanie w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty jak poniżej:

 1. kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, w przypadku dzieci do lat 16 – orzeczenie o niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
 2. kopie orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z wnioskodawcą (oryginał do wglądu),
 3. oświadczenie o wysokości dochodów osoby niepełnosprawnej lub rodzica (opiekuna) dziecka niepełnosprawnego o średnich miesięcznych dochodach (pomniejszonych o obciążenie zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i chorobowego, określoną w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób) obliczonych z okresu ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym składany jest wniosek,
 4. pełnomocnictwo (w przypadku gdy wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej składa przedstawiciel ustawowy, prawny opiekun ustanowiony postanowieniem sądu lub pełnomocnik),
 5. aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności wnioskodawcy, jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu,
 6. udokumentowaną podstawę prawną zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych (własność, umowa najmu),
 7. zaświadczenie kierownika powiatowego urzędu pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy.

Nie podlegają rozpatrywaniu wnioski niekompletne, jeśli w terminie 30 dni, od dnia otrzymania informacji o występujących we wniosku uchybieniach nie zostaną one usunięte.