Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

UWAGA!!! Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed zawarciem umowy i przyznaniem środków finansowych.

Wnioski rozpatrywane są po otrzymaniu funduszy z PFRON, przez cały rok, do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel.

 

CO TO SĄ BARIERY W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNE ?

Przez bariery techniczne należy rozumieć bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie społeczne. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze funkcjonowanie osoby w społeczeństwie i umożliwić funkcjonowanie w życiu codziennym.

Przez bariery w komunikowaniu się należy rozumieć ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji. Likwidacja tej bariery powinna powodować umożliwienie osobom niepełnosprawnym sprawniejsze i bardziej swobodne porozumiewanie się oraz przekazywanie informacji. Ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, może być dofinansowany zakup sprzętu, mającego na celu likwidację barier w komunikowaniu się oraz technicznych.

 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POMOC?

O dofinansowanie ze środków Funduszu, w celu likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych, mogą ubiegać się osoby fizyczne, pod warunkiem, że jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z ich niepełnosprawności.

Osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania w zakresie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych muszą spełniać łącznie następujące warunki:

  1. posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (bądź też równoważne z nim), zaś w przypadku dzieci i młodzieży w wieku do lat 16 orzeczenie o niepełnosprawności,
  2. mieć potrzeby w tym zakresie, wynikające z niepełnosprawności, (w przypadku braku określenia w orzeczeniu rodzaju niepełnosprawności wymagane jest złożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego rodzaj niepełnosprawności)

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty jak poniżej:

  1. kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, w przypadku dzieci do lat 16 orzeczenie o niepełnosprawności(oryginał do wglądu).
  2. oświadczenie osoby niepełnosprawnej lub rodzica (opiekuna) dziecka niepełnosprawnego o średnich miesięcznych dochodach (pomniejszonych o obciążenie zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i chorobowego, określoną w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób) w przeliczeniu na jednego członka wspólnego gospodarstwa domowego, obliczonych z okresu ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym składany jest wniosek,
  3. pełnomocnictwo (w przypadku gdy wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej składa przedstawiciel ustawowy, prawny opiekun ustanowiony postanowieniem sądu lub pełnomocnik).,
  4. aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności wnioskodawcy, jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu,
  5. ofertę cenową dotyczącą zakupu urządzenia (wraz z montażem).