Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

UWAGA!!! Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny nie może obejmować kosztów realizacji zadania przed przyznaniem środków i zawarciem umowy.

W przypadku dofinansowania zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dopuszcza się możliwość zwrotu kosztów już poniesionych w wyniku zakupu w/w sprzętu.

 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POMOC?

Z tej formy pomocy mogą korzystać osoby niepełnosprawne posiadające ważne jedno z niżej wymienionych orzeczeń:

 1. o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego, lekkiego);
 2. o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów;
 3. o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia;
 4. o grupie inwalidzkiej.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Do wniosku zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny należy dołączyć wymagane dokumenty jak poniżej:

 1. kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, w przypadku dzieci do lat 16 orzeczenie o niepełnosprawności(oryginał do wglądu);
 2. aktualne zaświadczenie lekarza specjalisty bądź zaświadczenie rehabilitanta prowadzącego rehabilitację o zasadności zakupu sprzętu rehabilitacyjnego;
 3. dokument potwierdzający przewidywany koszt realizacji zadania, specyfikacja cenowa;
 4. pełnomocnictwo (w przypadku gdy wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej składa przedstawiciel ustawowy, prawny opiekun ustanowiony postanowieniem sądu lub pełnomocnik).

Do wniosku dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych należy dołączyć wymagane dokumenty jak poniżej:

 1. kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, w przypadku dzieci do lat 16 orzeczenie o niepełnosprawności (oryginał do wglądu)
 2. faktura za zakupione środki pomocnicze / przedmioty ortopedyczne. wyszczególniająca limit cenowy NFZ, kwotę opłaconą przez NFZ w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego wnioskodawcy (lub kosztorys albo oferta cenowa)
 3. Kopia dokumentu potwierdzoną przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie za zgodność z oryginałem zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

 

WARUNKI POMOCY

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie do zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze jeżeli przeciętny miesięczny dochód, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Przeciętne wynagrodzenie za zakończony kwartał ogłaszane jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i umieszczane na stronie www.stat.gov.pl w Zakładce „Informacje sygnalne”/”Komunikaty i obwieszczenia”.